Verimli ve Karlı Kuzu Besiciliği

Verimli ve Karlı Kuzu Besiciliği Nasıl Yapılır?

Entansif kuzu besisinde aşağıda kısaca özetlenen önemli hususlar yerine getirildiği taktirde verimlilik ve karlılığın artması beklenebilir.

Kuzuları Besiye Almadan Önce Yapılan İşlemler

Kuzular yetiştiricinin kendi yetiştirdiği kuzular ise, besi öncesi emme döneminde iyi kalite büyütme yemi ve kuru yonca otu ikinci haftadan itibaren verilmeli, kuzulara tüm aşıları zamanında yapılmalı ve kuzuların sağlıklı ve gürbüz olmalarına özen gösterilmelidir.

-Kuzular satın alınacaksa tek doğmuş, gürbüz erkek kuzulardan 18-22 kg arasında olanlar tercih edilmelidir.

-Kuzu başına 0.5-0.6 m2 kapalı ağıl alanı hesaplanmalıdır (Yemlik ve suluk alanları dışında).

-Öğünlü yemleme uygulanacaksa kuzu başına yeterli yemlik alanı (25 cm/kuzu) hesaplanmalıdır. Yemlik yetersiz olduğu taktirde iri kuzular ufak kuzular yem yeme fırsatı vermeyecektir.

Kuzuların Besi İşlemleri

Besiye sütten kesimle birlikte olabildiğince erken başlanmalıdır.

Kuzular besiye alınmadan önce sütten kesilmeli veya en çok 2-3 hafta daha kalıntı süt emmelerine izin verilmelidir.

Sütten kesme işlemi en geç Haziran sonunda olmalıdır.

Kuzular ağıla geldikleri ilk gün sadece kuru ot verilmeli ve entrotoksemiye karşı 20 gün ara ile iki kez aşılanmalıdır.

İkinci gün yine sadece kaba yem verilmeli, iç ve dış parazit mücadelesi yapılmalıdır.

Üçüncü gün :

Aynı kaba yeme ilave olarak 150-200 g beside kullanılacak kesif yem karışımı ve kaba yem verilmelidir.

Kuzulardan 10-20 adeti tartılarak besi başı canlı ağırlığı belirlenmelidir. Daha sonraki tarımlarda aynı kuzuları tartabilmek için kuzuları toz boya ile boyamamız gerekir.

Kuzular arasında büyük ağırlık farkı var ise iki gruba bölmek gerekir.

Eğer havalar çok sıcak is kuzuların kırkılması ile beside %5-10 arasında daha fazla canlı ağırlık kazancı sağlanır.

Yetiştirici için zor olmadığı taktirde kaba yem (%10) ile kesif yem (%85-90 oranında) karıştırılarak verilmelidirler.

Kesif yem bir haftalık bir alıştırma döneminden sonra %85-90 düzeyine çıkarılmalıdır. Kuzulara verilecek yem canlı ağırlıkları ile bilinse de en iyi yol yemlikte yem kalıp kalmadığıdır. Yemliklerde az miktar yem artmalıdır. Kuzular hayatlarının ilk 100-120 gününde çok hızlı bir büyüme sergilerler.

Besinin 10.gününde antrax ve 25.gününde şapa karşı aşılama yapılmalıdır.

Kuzular ayrıca enfeksiyoz hepatite karşı 10 gün ara ile iki kez aşılanmalıdır.

Kuzular dış parazitlere karşı özellikle keneye karşı arda bir kontrol edilmelidir.

Sınırlı yemleme yapılacaksa yemleme üç öğüne bölünerek yapılmalıdır.

Ağılların havalandırması mükemmel olmalıdır. Hızlı büyüme için temiz hava şarttır.

Ülkemiz ırkları için 250 g günlük canlı ağırlık artışı normal olup 90-100 günlük beside 45 kg canlı ağırlığı geçmek çok olağandır.

Besinin değerlendirilmesi için canlı ağırlıkları (besi başı, besi ortası, besi sonu), yedirilen kaba ve kesif yem miktarlarını ve diğer gerekli verilerin kayıt edilmesi çok önem arz eder.

Besi 40-45 kg canlı ağırlıkta bitirilmeli ve tümü birden pazara sunulmalıdır.

Besinin ekonomik analizi yapılmalı ve kar hesaplanmalıdır.

-Kuzulara 24 saat temiz su sağlanmalıdır.

-Besi öncesi ağıl hastalık ve zararlılar karşı ilaçlanmalıdır.

-Kuzu başına 90-100 kg kesif yem ve 25-30 kg kaba yem hesap edilerek yem depo edilmelidir.
-Ağıla en az 10 cm altlık serilmelidir.

BESİ MATERYALİNİN ÖZELLİKLERİ

Beside kullanılacak besi materyalinin seçimi çok önemlidir. Hızlı büyüyen, erken gelişen, yemden yararlanma yeteneği yüksek hayvan seçimi başarının ve karlılığın önemli bir anahtarıdır.

Kuzuların et verimi ve kalitesi çok sayıdaki faktörlere bağlı olarak önemli değişiklikler göstermektedir. Bu faktörlerin başında özellikle hayvanın ırkı, görünümü, yaşı, cinsiyeti, beslenme faktörleri ile kondüsyon ve sağlık durumu gelmektedir.

3.1 Irk Faktörü

Besiye alınacak hayvanların seçiminde ırk faktörü özel bir önem taşır etçi koyun ırkları yedikleri yemleri daha ekonomik olarak ete çevirirler. Günlük canlı ağırlık artışları ve et kaliteleri yüksektir. Bu nedenle çalışılacak hayvan ırkı etçi ve prolifik bir ırk olması gerekmektedir. Ülkemiz koyun ırkları dikkate alındığında besi gücü bakımından aralarında önemli bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Ancak ivesi koyunlarının uygun çağda batı ülkeleri etçi koyunları ile benzer benzer performans sergiledikleri pek çok araştırıcı tarafından ortaya konulmuştur Özcan ve ark. 1990).
3.2. Görünüm Faktörü

Materyalin genel görünümünden et yada süt tipi olduğunu anlamak olasıdır. Et tipi hayvanlar derin yapılı, kısa boylu, sırt, bel ve sağrısı düzgün olan hayvanlar olup kaburgaları yay gibi şişkin, yönleri omurgaya dik ve aşağı doğru ve aralarındaki mesafe dardır.
Şekil1. Et Tipi Bir Koyun

Bunlara ilaveten göğüs kemiği ileri doğru çıkık, ayaklar ve boyun kısa, baş ve gerdan küçüktür.

Bir hayvanda bu özelliklerin var olması durumunda et randımanı yükselmektedir. Besiye alınan hayvanların iyi bir et tipi görünümlerine karşın, besiye alındıklarında semirme kabiliyetinin yetersiz olduğu anlaşılır anlaşılmaz besiden çıkarılmaları faydalı olacaktır.
3.3. Yaş Faktörü

Beside yaş faktörü önemli bir özelliktir. Eğer beside gerçekten yüksek karlılık amaçlanıyorsa besiye alınacak hayvanlar genç olmalıdır. Besi başlangıcında hayvanın 2 aylık yaşta olması karlılığı artırır. Çünkü genç hayvanlar gelişmelerini tamamladıkları için aldıkları besin maddelerinin iskelet kas ve organlarının gelişimi için kullanırlar ve dolayısıyla az miktarda yağ depolarlar. Hayvanlar fiziksel olgunluk dönemlerine yaklaştıklarında büyüme durur.
Şekil 2. Optimum Besi Süresi

Kaslar kemikler üzerine yerleşmiş olduğu için fiziksel olgunluğa ulaşmadan önce besiye alınan hayvanlarda kas gelişimi hızlı olmaktadır. Bu nedenle kuzuların yemden yaralanma yetenekleri daha iyidir. Fiziksel olgunluğa ulaştıktan sonra besiye alınan hayvanların canlı ağırlık kazançları gerçek bir büyümeden kaynaklanmamaktadır. Bu zamandaki büyümeye kimyasal olgunluk adı verilmektedir. Bu dönemdeki büyüme kemik ve kas dokusu büyümesinden değil, vücutta yağ birikiminden kaynaklanmaktadır. Genç hayvanların canlı ağırlıkları daha az olduklarından yaşama payı ihtiyacı düşüktür. Dolayısıyla yedikleri yemlerin büyük bir bölümünü büyümeye harcanır. Buna bağlı olarak canlı ağırlık kazanmaya daha uzun bir süre devam edebildiğinden özellikle pazarın uygun olmadığı dönemlerde besi süresi uzatılmış olsa bile ekonomik verimlilik etkilenmez. Gelişmesini tamamlamış yaşlı hayvanlarda besiden elde edilen canlı ağırlık artışının % 2/3-3/4 ‘ü yağdan kaynaklanır. Ancak, genç hayvan besisi yaşlı olanlara oranla daha masraflı olmakta ve böyle hayvanlar besi başında daha yüksek birim fiyatla satın alınmaktadır.

Bu nedenle, bu tür hayvanlar ya etin kalitesine göre fiyat bulduğu büyük şehirlerde satılmakta veya ihraç edilmektedir. Aksi taktirde besiden beklenilen kar sağlanamayacaktır.
3.4. Cinsiyet Faktörü

Kuzularda cinsiyet büyümeyi önemli düzeyde etkilemektedir. Yapılan araştırmalarda erkek materyallerin dişilere oranla daha hızlı canlı ağırlık kazandıkları ve yemden yararlanma kabiliyetlerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna göre erkek kuzular besi için en uygun cinsiyet grubunu oluşturmaktadır.
3.5. Doğum Şekli

Tek doğan kuzular ikiz doğan kuzulara göre daha hızlı büyür ve gelişirler. Bunun sebebi anneden daha fazla süt aldıklarından ve doğum ağırlıklarının yüksek olmasından ileri gelmektedir. Doğum şeklinin etkisi sütten kesime kadar etkili olsa da daha sonraki 2-3 ay içinde ortadan kalkmaktadır.
3.6. Yemleme Metotları

Besi yerine getirilen hayvanlar değişik ortam ve yemlerle karşılaştıkları, kimi zamanda yol yorgunluğuna sahip oldukları için yeterli yem ve rasyonla besiye alınsa dahi beklenen seviyede ağırlık kazanamazlar. Bu nedenle, öncelikle besi ortamına ve yemlere alıştırılmaları gerekir bu alıştırma dönemi genellikle kısa sürmektedir. Taşıma stresi altındaki hayvanların besi yerlerine alındıktan sonraki ilk bir kaç günlük yemlemelerine çok dikkat edilmelidir. Hayvanlara besi yerine getirildikleri ilk gün su ve kepek içeren rasyondan az miktarda verilmeli ve ikinci gün su ve yem miktarı artırılır uygulamaya yem miktarı azar azar artırılarak devam edilir. Su ise, bol miktarda verilmelidir özellikle ağıl taşıma stresi geçiren hayvanlar için besi yemine alıştırma çok önemlidir. Ancak, bu durum tamamen ortadan kalkınca besi yemine başlanılmalıdır. Kaba yem olarak saman, kuru ot ve ilaveten kesif yem ağırlıklı rasyon verilecekse ve hayvanlar iyi bir mer’a dan gelmişlerse sindirim sisteminin özellikle bağırsakların kuru yem tipine alıştırılması gerekmektedir.

Normal bir besi rasyonu hazırlarken protein/ enerji oranı, hayvanın gereksinimine göre farklılık gösterir: Bu oran yaşlı hayvanlarda ve besi sonunda relatif olarak düşüktür. ( Enerjisi yüksek). Genç hayvanlarda ve besi başında ise yüksektir (Protein Yüksek).

Besi süresi ilerledikçe her kg. canlı ağırlık için yem tüketimi artar. Ekonomik bir besi için besi süresi ve beslenmeyi çok iyi dengelemek gerekir.

Kondüsyon ve Sağlık Durumu

Hayvanın besi öncesi durumunu belirten özelliğine kondüsyon denir. Kondüsyon besinin karlılığında önemli rol oynayan bir faktördür. Türkiye’de besiye alınan hayvan türlerinin büyük bir çoğunluğu mer’alardan gelmektedir. Bunlarda zayıf, orta ve iyi kondüsyonlu olmak üzere 3 grupta toplanmaktadır. Zayıf kondüsyonlu hayvanların besiye alınmaları sakıncalıdır ve yaşlarının gerektirdiği canlı ağırlığın altında bir ağırlığa sahiptir. Hayvanların bu durumu, bir hastalık nedeniylede ortaya çıkmış olabilir. Zayıf kondüsyonlu hayvanların bu durumu hastalıklardan kaynaklanmıyorsa ve nedeni beslenme yetersizliği ise hayvanlar telafi edici bir beslenme ile kısa sürelerde kendilerini toplayabilirler.
kaynak; Doc Dr.Ayhan Ceyhan
Orta ve iyi kondüsyona sahip besi materyalleri kısa süreli, zayıf kondüsyonda olanlar ise uzun süreli besiye uygun olurlar. İskelet sistemi iyi gelişmiş kuzular daha fazla canlı ağırlık kazanır ve daha iyi et tutarlar. Sırt ve bel kısmı dar olan kuzular iyi et tutmadıkları gibi, canlı ağırlık kazançları da düşüktür. Ayrıca besi için satın alınacak kuzuların derileri esnek, tüyleri sık, gözleri parlak, iri ve canlı olmalıdır. Aynı besleme durumunu gösteren hayvanlardan iri olanları, ufak yapılı olanlara oranla beside daha hızlı canlı ağırlık artışı sağlarlar. besiden önceki bakım ve besleme, besi süresindeki canlı ağırlık artışını etkilemektedir.

Besiye alınacak hayvanların sağlıklı olmaları önemlidir. Hastalıklı ve parazitli hayvanlar ekonomik bir canlı ağırlık kazancı sağlayamazlar. Böyle hayvanların mortalite (ölüm) oranları fazla olduğu gibi diğer hayvanlara da hastalık faktörlerini bulaştırarak çok daha büyük oranda ekonomik zarara yol açabilirler.

Bu nedenle işletme dışından satın alınan hayvanlar besi yerine alınmadan önce sağlık kontrolünden geçirilmelidir. Ayrıca bu süre zarfında gerekli aşılamalar ile iç ve dış parazit mücadeleleri yapılmalı göz kapakları içi sarımsı, kulakları ince ve tüysüz durgun görünüşlü hayvanlar besiye alınmamalıdır.
4. KUZU BESİSİ VE AĞIL KOŞULLARI

Hayvan başına kapalı ağılalar da 1m2 alan düşünülmelidir. Ağılın pencere alanı,ağıl taban alanının yaklaşık %5’i olarak planlanmalıdır. Ağılın tabanı grobeton veya sıkıştırılmış toprak olabilir. Bir hayvan için 35 cm yemlik boyu hesaplanmalıdır. Yemlik ahşaptan yapılabilir. Açık ağıl

Gölgelik ve sundurma altında kuzu başına 0.75 m2

Günlük yem ihtiyacı:

Başlangıçta (ilk bir hafta) 500 g kesif yem, 200-400 g kaba yem ( yonca, korunga fiğ)

İlk bir haftadan sonra 1.200 g kesif yem + arpa, 200 g kaba yem

Besiye alınacak hayvanın ortalama canlı ağırlığı 14-20 kg

Ortalama canlı ağırlık artışı yerli ırklar için 250 g/gün ve kültür ırkları için 300-350 g/gün olmalıdır

Besi süresi 60-90 gün olmalıdır ve kesim ağırlığı 45 kg geçmemelidir.

Kesim randımanı yerli ırklarda %48-51, melezlede 50-53 oranında olmalıdır.

Ölüm oranı %3 oranında ve ölen hayvanın derisi değerlendirilmelidir.

400 hayvan için bir bakıcı gerekmektedir.

Hayvanlar besi başlangıcından önce bölgede yaygın olan hastalıklar karşı ilaçlama yapılmalıdır (Anonim,1995).

Besi yapılan işletmelerde ağılların projelendirilmesinin önemi büyüktür. Ağıl projesinde iklim önemli bir rol oynar, besi materyalinin verim özelliklerini gösterebilmesi için iklim ve çevre koşullarının uygun olması gerekmektedir. Rahatlık bölgesi sınırları içerisinde kalan sıcaklıklar hayvanlar için optimum sıcaklıklardır (18 °C). Hayvanlar bu koşullarda en az yem tüketimleri ile en yüksek üretimlerde bulunurlar. Uygun sıcaklık sınırlarından daha aşağıdaki sıcaklıklarda kuzular vücut sıcaklıklarını koruyabilmek için tükettikleri yemlerin enerjilerini kullanmaya başlayacakları için, yemden yararlanma azalır (Kutlu,1997).

Barınaklarda diğer önemli bir hususta bağıl nemdir. En uygun bağıl nem, % 60-65 dolayında olmalıdır.

Proje dahilinde kullanılacak ağıl tipi, sundurmalı doğal zeminli açık besi ağılıdır.

Doğal zeminli açık besi yerlerinde hayvan başına hesaplanacak alanı etkileyen en önemli faktör, yağış miktarıdır. Diğer faktörler ise arazi eğimi ve zemin yapısıdır. Sundurmalı doğal zeminli açık besi yerlerinde hayvan başına sundurma altında 0.75 m2 lik alan ayrılmaktadır.
Yemlikler

Hayvan başına 20 cm yemlik uzunluğu esas alınarak yükseklik optimize edilmiştir.
Suluklar

İşletmelerde devamlı ve temiz su prensibinden yola çıkılarak besi yerlerine ve zemine dökülebilecek suların işletme dışına en kolay aktarılabileceği ve bütün bölümlerdeki hayvanların suluklardan yararlanmalarını sağlayacak dizaynlar oluşturmalıdır.
Gölgelik

Gölgelik hesabında hayvan başına 1 m2 yer düşünülmektedir: Yükseklik ise asgari 3 m olarak hesaplanmalıdır.
Sundurmalar

Hayvanları yazın sıcaktan, kışın sert rüzgarlardan korumak ve dinlenmelerine kuru bir zemin sağlamak amacıyla yapılır. Sundurmalar güney yönüne bakmakta olup, güneşin sundurmanın en dip noktasına ulaşarak yaş zemini kurutması için sundurma eninin fazla geniş tutulmaması uygun olmaktadır.

Sundurmalarda hayvan başına 1 m2 alan hesaplanır. Sundurma arka yüksekliği asgari 2.30 m. olmalı, genişlik ve çatı eğim durumlarına göre ön yükseklik hesap edilmelidir.
Hayvan Yakalama Yeri

Hayvanların aşılanması ve tartılması amacıyla düzenlenmiş olup ağıl alanının uygun bir yerinde 2.5 m. uzunluğunda, giriş kısmı 1.20 m. çıkış kısmı 0.90 m. genişliğinde ve hayvan baskülüde (kantar) buraya monte edilecek şekilde düzenlenmelidir.
Hayvan İndirme-Bindirme Rampası

İşletmeye gelen ve işletmeden pazara götürülecek hayvanların indirme ve yüklenmesinde kolaylık sağlaması amacıyla sabit veya taşınabilir rampalar yapılması yarlıdır. Rampaların ortalama yüksekliği, kamyon kasası yüksekliğinde, hayvanın kolayca çıkabileceği eğimde ve kenarlar korkuluklarla çevrilmelidir.
BESİ KUZULARININ BAKIMI VE BESLENMESİ

Beside yaş faktörü çok önemlidir. Besi materyalini oluşturan hayvanların genç olması halinde karlılık yüksek olmaktadır. Kuzu besisinde yüksek karlılık için hayvanların besi başı 2 aylık yaşta olması gerekir. Bu çağdaki hayvanın kazandığı canlı ağırlığın büyük bir kısmını et oluşturur. Yani kazanılan canlı ağırlık su ve proteince zengin yağca fakirdir. Buna karşılık yaşlı hayvanlar çok miktarda yağ depolar ve kazanmış oldukları canlı ağırlık,genç hayvanlardakinin aksine enerjice zengin, su ve proteince fakirdir. Yaşlı hayvanların protein ihtiyacı düşük olup hayvan yaşlandıkça enerji ihtiyacı artar ve 1 kg canlı ağırlık kazanabilmesi için, tüketilmesi gereken yem miktarı da artar. Bu da yem değerlendirme sayısının ( 1 kg. canlı ağırlık artışı yapabilmesi için tüketilen yem miktarı ) artması yani, 1 kg canlı ağırlığın daha pahalıya mal olması demektir. Daha fazla maliyet ise; daha az kazanç demektir.

Besiye alınan kuzuları yemleme olanakları işletme koşullarına göre değişir. Besicilikte amaç, hayvanların her gün belirli bir canlı ağırlık artışı sağlamalarıdır. Hayvanın bazal metabolizma, yaşama payı ve verim payı gereksinimlerini karşılamak için yemlerle yeterli düzeylerde enerji alması gerekir. Bazal metabolizma gereksinmesi mutlak dinlenme durumunda bir hayvanın yaşamsal fonksiyonlarını (sindirim dışında) devamı için gereksinme duyduğu enerji düzeyidir. Yaşama payı gereksinmesi, hayvanın sürekli olarak verim vermeye hazır durumda bulunabilmesi için gerekli olan besin maddeleri ve enerji miktarıdır. Bu kavram, bazal metabolizma ile sindirim ve hayvanın sağlıklı kalabilmesi için gerekli olan enerjiyi içerir. Verim payı gereksinmesi ise, hayvanın büyüklüğüne bağlı değildir. Bu gereksinme hayvanın türüne, istenilen verime, sindirilen besin maddelerinin değerlendirilme derecelerine uygun olarak değişir. Besicilik yapılırken hayvanların yaşama ve verim payı gereksinimlerini bilmek ve buna göre rasyon hazırlamak gerekir. Besi hayvanlarının yaşama payı ihtiyaçları canlı ağırlıkları ile yakından ilişkili olup hayvanın canlı ağırlığı arttıkça yaşama payı gereksinimi de artmaktadır. Hayvanın o gün içerisinde kazanmış olduğu canlı ağırlık artışı ertesi gün hayvanın bir önceki günkü canlı ağırlığının üzerine ekleneceğinden, artık bu hayvanın toplam canlı ağırlığı içerisinde yer alır. Canlı ağırlık arttığı için hayvanın ertesi günkü yaşama payı ihtiyaçlarını bu yeni canlı ağırlık üzerinden hesaplamak gerekir. Ancak bu açıklanan yol pratikte sorun yaratmakta, hayvanların her gün değişen canlı ağırlıklarına göre rasyon hazırlamak hem zor olmakta, hem de karışıklıklara yol açabilmektedir. Bu sakıncaları önlemek amacı ile önerilmektedir. En kolay uygulama ise, tüm besi süresinin artışına göre rasyonu düzenlemek ve devamlı olarak bu rasyondan yararlanmaktır.

Bir hayvanın yem tüketim gücü günlük olarak tüketebileceği kuru madde miktarı ile belirtilir. Bir hayvanın günlük canlı ağırlık artışının sağlanabilmesi için gerekli besin maddeleri , hayvanın günlük tüketebileceği yemlerdeki kuru madde içerisinde bulunmalıdır. Hayvan verilen rasyonun tamamını tüketemez ise, gereksinme duyduğu günlük besin maddelerini alamaz. Bu durumda beklenilen ve istenen canlı ağırlık artışı gerçekleşmez bu nedenle hayvanın yiyebileceği maksimum kuru madde miktarı bilinmelidir. Hayvanın tüketmesi gereken kuru madde miktarı canlı ağırlığa göre değişir. Ancak, prtatik bir rakam vermek gerekirse, hayvanın tüketebileceği kuru madde miktarı hayvanın canlı ağırlığının % 2-2.5’i kadardır.

Rasyondaki protein miktar ve oranı, hayvanın fizyolojik durumu ile canlı ağırlığına göre ayarlanmalıdır. Beside protein kalitesi fazla önem taşımaz, bu nedenle amino asitler bakımından dengeli olmayan proteinlerden de yararlanılabilir.

Hayvanlar doğal yemlerle beslendiklerinde, normal besi için gerekli elementlerden Ca, P hariç diğerlerini yeterli oranlarda alırlar. Bu nedenle bir rasyonun hazırlanmasında Ca ve P oranlarının göz önünde bulundurulması gerekir. Hangi kaba yem/ kesif yem oranının seçileceği bu iki faktörün sağlanma olanaklarına ve ödenebilecek nakite bağlıdır. Bu oranın seçiminde dikkate alınması gereken bir diğer konu da istenilen karkas tipidir. Rasyondaki kaba yem oranı % 20’ yi aştığında, günlük canlı ağırlık artışında ve yem tüketiminde artış olmakta, kaba yem oranı % 40’ı aştığında her ikisi de düşmektedir.
5.1. Rasyon İçeriği ve Kullanımı

Besicilikte genel olarak %80 tahıllar ve % %20 küspeler kullanılmaktadır. Çiftçi koşullarında yapılan besicilikte genellikle yem materyali bölgede bulunan ucuz yemler oluşturmaktadır. Beside en yaygın kullanılan yem hammaddesi arpadır. Kaba yem olarak ise saman kullanılmaktadır. Besi kuzularına verilecek olan 2400-2600 ME/K Cal. ve %14-16 ham protein içermelidir.

Örnek besi yemi
Hammadde %

Arpa 49

Buğday Kepeği 27

Pamuk Tohumu Küspesi 11

Buğday Samanı 11

Premix 2

Toplam 100

Hammadde %

Arpa 50

Bugday 10

Ayçiçeği Küspesi 13

Pamuk Tohumu Küspesi 13

Kepek 6

Kuru Pancar Posası 5

Ön Karışım (Vitamin ve Mineral) 2

Tuz 1

Toplam 100

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar