Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Atama Yönetmeliği 18.madde

Olağanüstü ve özel durumlarda yer değişikliği

Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın
hastalık ve doğal afet gibi hallerde, nakil işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.
(2) Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü
olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek
isteyenlerin atama talepleri, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı
ay içinde ve bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir.
(3) Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu
çocuklardan herhangi birinin can güvenliği tehlikeye düşen personel, bu durumunu mülki amir
veya emniyet müdürlüğü veya cumhuriyet savcılığından alacağı bir yazı ile belgelendirmeleri
şartıyla ve eşinden boşanan personel talebine uygun olarak Bakanlıkça nakil dönemi beklenilmeden
atanabilir. Eşinden boşanması nedeniyle atanan personel, boşandığı eşiyle tekrar evlenmesi halinde,
talebi doğrultusunda bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla boşanma
nedeniyle ataması yapılmadan önceki görev yerine atanabilir. Eşi vefat eden personel, nakil
dönemleri beklenmeksizin ve hizmet puanına bakılmaksızın aynı ve diğer hizmet bölgelerine
atanabilir. Can güvenliği nedeniyle yapılacak atanma başvuruları ilgili kurumdan alınacak yazı
tarihinden itibaren 3 ay, boşanma, boşanan eşin yeniden aynı eşle evlenmesi, eşin vefatı nedeniyle
yapılacak atanma başvurularının ise; boşanma, evlenme ve eşin vefatından sonraki bir yıl içinde
yapılması gereklidir
(4) İlgili mevzuat uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin,
emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden bir başka ilde ikamet
ettiğini belgelendirmesi ve emekli olan eşinin ikamet ettiği yere tayin talebi, bir defaya mahsus
olmak üzere değerlendirilir. Bu şekilde yapılacak atama başvuruları, eşin emekliye ayrılmasından
sonraki bir yıl içinde yapılır.
(5) Eşi şehit, malul veya gazi olanların atama talepleri bu durumlarını belgelendirmeleri
halinde, bu durumundan dolayı bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.
(6) Eşlerinin 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde olmaması sebebiyle eş durumuna dayalı
olarak yer değiştirme talebinde bulunamayacak olan memurların; her hangi bir kurum ve kuruluşta
veya özel kuruluşlarda sigortalı ya da kendi adlarına bağımsız çalışan eşlerinin;
a) Bakanlık dahil 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, statüsüne bakılmaksızın kamu
görevlisi olduğunu ve teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması
gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,
b) Milletvekili, noter, belediye başkanı ve muhtar olduğunu,
c) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan
ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması halinde en az iki yıl;
başvuru tarihi itibari ile atanmak istenen son bulunduğu yerde kesintisiz en az bir yıl prim ödediğini,
Belgelendirenlerin eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri, bu Yönetmelikte belirtilen
atama dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlem tesis etmek suretiyle
değerlendirilir.
(7) Ancak, bu maddenin altıncı fıkrasının (c) bendine göre yapılacak yer değiştirmelerde;
a) İşverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle işyeriyle
ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde en geç iki ay içerisinde tekrar göreve başlayanlar
için, başvuru tarihi itibariyle iki yıllık prim ödeme şartı aranmakla birlikte atanmak istenen son
bulunduğu yerde askerlik süresi hariç bir yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranır. Doğum ve hastalık
nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam bir ayı aşan her türlü kesinti,
sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirilir. Sosyal güvenlik kurumları kapsamında
çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri belirten
süreler kapsamında değerlendirilir.
b) Birden çok işyeri olan bir ticari işletmede çalışması gibi teknik nedenlerle atanacağı yerde
son bir yıla ait primlerini yatırmasının mümkün olmaması durumunda sigorta primlerinin
yatırıldığına dair belgenin ilgili ticari işletme tarafından ve ilgili sosyal güvenlik kurumu
kayıtlarından belirlenmesi ve yer değişikliğine tabi tutulan söz konusu ticari işletme çalışanının en
az bir yıl süreyle görevlendirildiği birimde istihdam edileceğinin ya da çalışacağının yazılı olarak
bildirilmesi halinde atama dönemi beklenmeksizin eşinin bulunduğu yere nakli yapılabilir.
8) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sınav sonucu lise ve dengi okulları
kazanan veya bu okullarda öğrenime devam eden öğrencilerin hukuki bağlantılarının resmi olarak
belgelendirilmesi halinde, öz veya üvey olduklarına bakılmaksızın, kurum personeli olan anne
ve/veya babası, öğrencinin kazandığı veya öğrenime devam ettiği okulun bulunduğu yere, öğrenim
süresi ile sınırlı olmak kaydıyla atanabilir.
(9) Görev yaptığı yerde aynı nitelikte bir eğitim-öğretim kurumunun bulunmaması kaydıyla
özürlü çocuğu olup da çocuğunun özel eğitim ve rehabilitasyona tabi bir eğitim-öğretim kurumunda
eğitim görmesi gerektiğine dair tam teşekküllü devlet, eğitim ve araştırma veya üniversite
hastanelerinden alınacak durumu bildirir sağlık kurulu raporu olan personel, belirtilen eğitim-öğretim
kurumlarının bulunduğu yerlere atanabilir.
(10) Eşlerden birinin bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamına girmeyen anne ve/veya
babasının bakıma muhtaç olduğunun ve ailesine bakabilecek kişi olduğunun belgelenmesi kaydıyla,
bakıma muhtaç anne ve/veya babasının bulunduğu yere atanabilir.
(11) Altı, yedi, sekiz, dokuz ve onuncu fıkralar doğrultusunda atanan personel; atanmasına esas
teşkil eden gerekçelerin devam ettiğine dair bilgi ve belgeleri her yıl ocak ayı sonuna kadar çalıştığı
il/ilçe/kuruluş müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür. İl/kuruluş müdürlükleri, atama gerekçeleri
sona eren personelin belgelerini onbeş gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. Atama gerekçeleri
sona eren personel, bulunduğu il/ilçe/birim, (C) ve (D) hizmet gruplarında ise talebi halinde yerinde
bırakılır. Aksi halde norm kadrosunun uygun olması kaydıyla ayrıldığı görev yerine, norm kadrosu
uygun değilse (C) ve (D) hizmet grubu illere/ilçelere/ birimlere atanırlar. (C) ve (D) hizmet grubunda
atama yapılacak yer bulunamadığı takdirde ise 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinden başlamak üzere (B)
grubu illere/ilçelere/birimlere yine aynı usulle atama yapılır. Araştırma amaçlı enstitüler dışındaki
kuruluşlarda çalışanlardan mazereti sona erenler ise kuruluş amiri tarafından yerinde kalması uygun
görülenler yerinde bırakılır, aksi halde eski görev yerine veya talebi doğrultusunda veya resen
doluluk oranı daha düşük benzeri kuruluşlara atanır. Benzeri kuruluş yoksa yerinde bırakılır. Bu
şekilde atanacak personel istemeleri halinde yeni görevlerine Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül
aylarında başlatılabilir.
(12) Personelin bu Yönetmelik kapsamındaki bir görevle ilgili Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonucu kazanılan bir üst öğrenim (önlisans veya lisans)
gördüğünü belgelendirmesi, asli görevini aksatmaması ve öğrenim süresi ile sınırlı olması kaydıyla,
öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir. Okulun bulunduğu ilin
norm kadrosunun uygun olmaması durumunda, norm kadrosu uygun olana kadar komşu
illerden birine atanabilir Bu şekilde atananlar herhangi bir şekilde okuldan ayrılmasından veya
öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren üç ay içerisinde 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin (C) ve (D)
hizmet grubuna giren illere/ilçelere/birimlere tercihi doğrultusunda, tercih yapmaması halinde resen
atanırlar. (C) ve (D) hizmet grubunda atama yapılacak yer bulunamadığı takdirde ise 5 ve 6 ncı
hizmet bölgelerinden başlamak üzere (B) grubu illere/ilçelere/birimlere yine aynı usulle atama
yapılır. Bu şekilde atanacak personel, istemeleri halinde yeni görevlerine haziran, temmuz, ağustos
ve eylül aylarında başlatılabilir.
(13) İl içerisinde çalışanlardan bu maddeye istinaden atama talebinde bulunanların
başvuruları ulaşım şartları, uzaklık gibi kriterler doğrultusunda İl Müdürlükleri tarafından
değerlendirilir ve uygun görülenler hakkında işlem yapılarak Genel Müdürlüğe bildirilir.
(14) Bu madde ile 14, 16, 19 ve 20 inci maddelere istinaden ataması yapılan personelin,
Bakanlıkta bu yönetmelik kapsamında görev yapan eşi de talebi halinde bu Yönetmeliğin 17
nci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki kriterlere bakılmaksızın aynı İl’deki uygun bir kadroya
atanabilir.
(15) Bu madde gereği kuruluşlara atama yapılabilmesi için atanılacak kuruluşun atanma
şartlarının taşınması gerekir.
(16) Bu madde gereğince yapılacak atamalarda birinci ve beşinci fıkralar hariç olmak üzere
norm kadronun uygun olması zorunludur. Bu şekilde atananlar atandıkları ilde/ilçede/birimde en az
iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunamazlar.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar