Adres Beyanı Nasıl Yapılır? Adres değişikliği bildirimi

Adres Beyannamesi İşlemleri Nasil Yapılır ?
Yerleşim Yeri Adres Değişikliği Bildirimi
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa dayanılarak oluşturulan Adres Kayıt Sistemi ile Türk Vatandaşları ve Türkiye'de yaşayan yerleşik yabancıları yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezi bir yapı içerisinde güncel olarak tutulması ve adres konusundaki dağınıklığa son verilmesi ön görülmüştür. Türk Medeni Kanununun 19 uncu maddesi gereğince "Yerleşim yerinin tekliği" ilkesi doğrultusunda Adres Kayıt Sistemi'nde de kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile eşleştirilen tek bir yerleşim yeri adresi(ikametgâh)mevcuttur. Türk Medeni Kanununun 20 inci maddesinde "Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır."hükmü gereğince kişinin birden fazla yerleşim yeri adresinin olması mümkün değildir. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununu gereğince kişinin yerleşim yeri adresi tüm iş ve işlemlerde esas alınmaktadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 ve 51 inci maddeleri uyarınca, yerleşim yeri adres değişiklikleri yirmi iş günü içinde nüfus müdürlüklerine, adrese dayalı hizmet veren kurumlara (su idaresi gibi) ya da dış temsilciliklere bildirilir.Aynı Kanunun ilgili hükümleri gereğince, adres bildirimi şahsen yapılması esas olup, iadeli taahhütlü mektup veya kargo yada elektronik imza sahiplerince elektronik posta yoluyla yapılabilir. Anılan Kanunun 68 inci maddesi gereğince, 2012 yılı için adres değişikliğinin süresi içinde bildirilmemesi durumunda 390.00 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde 782.00 TL idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.
ADRES BEYANI NASIL YAPILIR?

Kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adreslerini yazılı olarak bildirmeleri esastır. Bu bildirimleri şahsen,

İlçe nüfus müdürlüklerine
Dış temsilciliklere
Adrese dayalı hizmet alınacak kuruma

20 iş günü içinde yapılır. Bildirme işlemi posta (kargo ve iadeli taahhütlü mektup) veya elektronik ortamla yapılabilir. (Adrese dayalı hizmet veren kurumlar kendilerine yapılan bildirimleri 10 iş günü içerisinde bulundukları yerin İlçe Nüfus Müdürlüğüne göndeririler.)

Yerleşim Yeri Adresi

(1) Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer olup, kişinin beyanıyla belirlenir.

(2) Kişinin aynı zamanda birden çok yerleşim adresi olamaz.

(3) Önceki yerleşim yeri belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı halde Türkiye'de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan kimsenin halen oturduğu yer, yerleşim yeri sayılır.

(4) İşyeri ile yerleşim yeri adresi aynı ise bildirilen adres, yerleşim yeri adresi olarak kabul edilir.

(5) Yerleşm yerş adresş beyan ve tescil edilmedikçe diğer adres tescil edilemez.

(6) Nüfus kayıtları tutulan yabancıların yerleşim yeri adresi, askerlik öncesi son yerleşim yeri adresidir.

(7) Askerlik hizmetini yapanların yerleşim yeri adresi, askerlik öncesi son yerleşim yeri adresidir.

(8) Yatılı okul, çocuk ıslah evleri veya yetiştirme yurdu gibi yerlerde kalan ve ergin olmayanların yerleşim yeri adresi ana ve babanın sürekli kalma niyetiyle beyan ettiği yerleşim yeri adresidir.

(9) Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunan ya da sağlık, bakım kurumunda veya ceza evinde bulunanların yerleşim yeri adresi son yerleşim yeri adresidir.

Adres Bildirim Şekli

(1) Adres Bildirimleri;

a) Şahsen,

b) Posta,

c) Sayısal imza sahiplerince elektronik posta ile yapılabilir.

(2) Adres bildiriminin şahsen ve kağıt ortamında yapılması halinde;

a) bildirimlerde kişinin kimliğini ispat edeceği bir belge istenir. Kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, silah ruhsatı, meslek kuruluşlarınca verilmiş kimlik kartı, öğrenci belgesi, kurum kimlik kartı gibi fotoğraflı kimlik belgeleri kabul edilir. Kimliğini ispat edemeyenlerin beyanları işleme alınmaz.

(3) Adres bildiriminin kişinin sözlü beyanına göre elektronik ortamda görevli tarafından düzenlenmesi halinde;

a) Bildirimlerde kişinin kimliğini ispat edeceği bir belge istenir. Kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, silah ruhsatı, meslek kuruluşlarınca verilmiş kimlik kartı, öğrenci belgesi, kurum kimlik kartı gibi fotoğraflı kimlik belgeleri kabul edilir. Kimliğini ispat edemeyenlerin beyanları işleme alınmaz.

b) Görevli tarafından adres beyan formu elektronik ortamda doldurulur. Çıktı alınarak ilgiliye imzalatılır.

c) Görevli, adres beyan formunu usulüne göre kaydeder. Adres beyan formunun kişide kalacak bölümünü onaylayarak ilgilisine verir. İlgili adres beyan formununun bu kısmını 30 gün süre ile hizmet almak üzere gittiği kurumlarda, ayrıca adres beyan formu doldurmaksızın kullanabilir.

(4) Adres bildiriminin iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile yapılması halinde;

a) Posta alındısı görevli tarafından teslim alındıktan sonra zarf üzerindeki isim ile adres beyan formundaki ismin aynı olması veya aile fertlerinden birine ailt olması halinde işleme alınır ve usulüne uygun olarak kaydedilir.

b) Adres beyan formunun bu Yönergenin 10 uncu maddesinde belirtilen standarda uygun olup olmadığı ve 12 nci maddesinde zorunlu alanların doldurulup doldurulmadığı kontrol edilir.

c) Formun standarda uygun olmaması, doldurulması zorunlu alanlarda eksikliklerin bulunması, posta alındısı üzerindeki gönderici ismi ile adres beyan formundaki ismin farklı veya aile fertlerinden birine ait değil ise adres beyan formu usulune uygun olarak kaydedilir. Ancak adres güncellemesi ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaz. İlgiliye bildiriminin işleme alınmama gerekçesini içeren bilgilendirme yazısı gönderilir ve evrak "işlemi gerçekleştirilemeyen adres beyan formları dosyası"na takılır.

ç) Adi posta ile yapılan bildirimler işleme alınmaz. İlgiliye bildiriminin işleme alınmama gerekçesini içeren bilgilendirme yazısı gönderilir.

(5) Adres bildiriminin elektronik ortamda yapılması;

a) Adrese ilişkin bildirim, kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kimliğine ilişkin bilgiler ve sayısal imzasının bulunması kaydıyla elektronik ortamda Genel Müdürlüğe yapılır.

b) Genel Müdürlükçe bildirimin gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra herhangi bir eksiklik yoksa işleme alınır. Herhangi bir eksikliğin tespiti halinde, ilgiliye bildiriminin işleme alınmama gerekçesini içeren elektronik ileti gönderilir.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar